“ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર સ્પર્ધાત્મક સાહિત્ય યોજના” હેઠળ સ્પર્ધાત્મક, અભ્યાસલક્ષી તથા વ્યવસાયલક્ષી પુસ્તસકોની ખરીદીની જાહેર ખબર (વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬)  
  Click Here for Publisher/Distributor/Author Registration